+90 532 282 67 59

"Felaket başa gelmeden evvel, onu önleyecek ve ona karşı savunulacak gerekleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur."
(Mustafa Kemal Atatürk)

KBRN Derneği, kimyasal, biyolojik, radyolojik, ve nükleer savunma politikaları geliştirmeyi planlayan, kar amacı gütmeyen ülkemizdeki ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur.

KBRN topluluğunda platformlar oluşturmanın öneminin bilincinde olan derneğimiz, ilerlemenin ve gelişmenin işbirliği ile mümkün olabileceğine inanmaktadır.

KBRN derneğinin kurulma amacı bünyesindeki profesyonellerin birbirleri ile bağlantı kurabileceği, özellikle danışma ve eğitime yönelik KBRN faaliyetlerini gerçekleştirebileceği ve birlikte çalışarak bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlayabileceği bir platform oluşturmaktır.

KBRN Ajanları

Kimyasal: Canlıları öldürmek, ağır yaralama suretiyle saf dışı bırakmak veya fonksiyonlarını bozarak etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılan; toksisitesi yüksek, kimyasal maddelere kimyasal silah denir. Kimyasal silahlar canlıları öldürme veya etkisiz hale getirmenin yanı sıra ekonomik yönden önemli hedefleri işlemez hale getirmek, kişisel koruyucu donanımlar giydirerek kişilerin hareket kabiliyetini azaltmak, toplumda korku ve kaos yaratmak için de kullanılırlar.

Biyolojik: Hayvan, bitki ve insanlar üzerinde hastalık yapıcı etki gösteren patojen mikroorganizmalar ve bunların ürettikleri toksinlere biyolojik savaş ajanları denir. Biyolojik ajanların etkileri kimyasal ajanlardan farklı olarak kullanıldıkları anda değil, inkübasyon süresine bağlı olarak gecikmeli bir şekilde ortaya çıkar.

Radyolojik ve Nükleer: Nükleer ve radyasyon maruziyeti, terör, kaza ya da nükleer bir silahın patlatılması sonucunda oluşabilir. Terörist saldırıda nükleer tehdit, kamu alanlarına radyoaktif maddenin toplumu ışınlayacak şekilde saklanması ve kirli bomba şeklinde çevreye saçılma olarak karşımıza çıkabilir. Her ikisinde de nükleer silahların infilakı ile ortaya çıkan elektromanyetik enerji, ısı, basınç ve radyasyon beklenmez ancak terörizmin amaçladığı kitlesel korku sağlanabilir.

Misyonumuz

Ülkemiz ve dünyadaki KBRN konusunda farkındalığı ve bilgiyi geliştirerek ve paylaşarak, bu alanda yeniliği teşvik ederek ilgili kurumsal, endüstriyel ve akademik paydaşlar arasında köprüler kurarak ulusal KBRN hazırlığı içerisinde bir sivil toplum kuruluşu olarak hizmet etmektir.

Prof. Dr. Levent KENAR – Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuzhan AKYENER – Başkan Yardımcısı
Oğulcan KARSLI – Genel Sekreter
Mustafa YILDIRIR – Yönetim Kurulu Üyesi
Burcu AKYENER – Yönetim Kurulu Üyesi
Sümeyra UÇAR – Yönetim Kurulu Üyesi
Sevgi ASLAN – Denetim Kurulu Başkanı
Ayla SOLHAN – Denetim Kurulu Üyesi
Çağrı ARI – Denetim Kurulu Üyesi
Görevlendirmeler
Oğulcan KARSLI – Tanıtım Medya Direktörü
Sümeyra UÇAR - Kurumsal İlişkiler Direktörü
Mustafa YILDIRIR – Ar-Ge Direktörü
  • Eğitim ve danışmanlık,
  • KBRN farkındalığının artırılması için kısa film, afiş, broşür ve tanıtım faaliyetlerinin yapılması,
  • KBRN savunma teknolojileri alanında milli, yerli girişimleri ve girişimcileri teşvik etmeye yönelik bilinçlendirme sağlanması, ulusal üretim ve teknoloji transferine yönelik destekler için politikalar ve programlar geliştirmek,
  • Yurtdışında KBRN savunması alanında faaliyet gösteren resmi ve özel merkezler, kuruluşlar ile işbirliği platformları oluşturmak.

KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER SAVUNMA POLİTİKALARI GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı: “Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Savunma Politikaları Geliştirme Derneği” dir. Dernek yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Dünya’nın ihtiyacı olan KBRN savunmasına yönelik strateji ve politikaları üzerine fikirler ve projeler üretip, projeleri hayata geçirilmek, kamuoyunu ve gerekli birimleri bilgilendirmek, bu konuda eğitimler vermek ve planlamalar yapmak için kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmaktır.
Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterir.